Voorwaarden Algemene voorwaarden Turner Translations voor het uitvoeren van vertaalopdrachten  1 TOEPASSELIJKHEID Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van 'Turner Translations te Utrecht', verder te noemen 'Turner Translations', zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en 'Turner Translations', betreffende het door of onder verantwoordelijkheid van 'Turner Translations' uitvoeren van vertaalopdrachten ten behoeve van de opdrachtgever. Algemene Voorwarden, van welke aard ook, van de opdrachtgever worden door deze Algemene Voorwaarden uitgesloten. 1.2 Definities Opdrachtgever Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die Turner Translations de opdracht tot het (laten) maken van vertaling heeft gegeven. Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Turner Translations die de vertaalopdracht aanvaardt en uitvoert of onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren. Vertaalopdracht Onder vertaalopdracht wordt verstaan: de opdracht die Turner Translations ontvangt tot het (laten) vervaardigen van een vertaling van een tekst in een taal. Onder het begrip vertaalopdracht kan ook verstaan worden: de opdracht die Turner Translations ontvangt tot het (laten) corrigeren van een reeds - al dan niet door de opdrachtgever - vertaalde tekst. 2 HONORERING 2.1 Vaststelling Turner Translations stelt de hoogte van het honorarium vast. Bij het vaststellen van de hoogte van het honorarium spelen de volgende factoren een rol: taal, moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst en het aantal woorden. 2.2 Wijzigen van de opdracht en de gevolgen ervan Indien de opdrachtgever, nadat hij de opdracht verstrekt heeft, alsnog veranderingen in de opdracht wenst aan te brengen, bijvoorbeeld omdat de te vertalen tekst gewijzigd is, moet hij deze veranderingen schriftelijk en tijdig ter kennis brengen van Turner Translations, dit laatste te beoordelen door Turner Translations. Als de opdrachtgever de bovengenoemde veranderingen desondanks per telefoon aan Turner Translations doorgeeft, dan is het risico voor de uitvoering van de veranderingen voor rekening van de opdrachtgever. 2.3 Gevolgen wijzing 2.3.1 Doorberekening hogere kosten Veranderingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, op wat voor manier dan ook overgebracht door of namens de opdrachtgever, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht, indien deze veranderingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend. 2.3.2 Geen doorberekening lagere kosten Veranderingen in de oorspronkelijke opdracht kunnen nooit leiden tot vermindering van de in de opdrachtbevestiging genoemde kosten.  2.3.3 Overschrijding overeengekomen tijdsduur Indien de veranderingen die aangebracht zijn in een reeds verstrekte opdracht, tot gevolg hebben dat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen tijdsduur wordt overschreden, dan is Turner Translations hiervoor noch verantwoordelijk noch aansprakelijk. 3 BEVESTIGING OPDRACHTEN 3.1 Terhandstelling opdrachtbevestiging door Turner Translations aan opdrachtgever Turner Translations stuurt voor de aanvang van het uitvoren van een vertaalopdracht een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever. 3.2 Retournering opdrachtbevestiging door de opdrachtgever De opdrachtgever moet de aan hem verstuurde opdrachtbevestiging tekenen en direct terugfaxen aan Turner Translations. 4 LEVERINGSTERMIJNEN 4.1 Aard der termijn De met Turner Translations overeengekomen leveringstermijnen worden beschouwd als geschatte perioden na verstrijking waarvan de vertaling bij benadering zal moeten zijn voltooid. Indien tussentijds de te vertalen tekst veranderingen ondergaat, zal Turner Translations het recht hebben zonder kennisgeving de afleveringstermijnen naar redelijkheid ter verlengen. Indien de opdrachtgever de te vertalen of te corrigeren tekst later aanlevert dan is overeengekomen, wordt de overeengekomen afleveringstermijn verlengd met een periode die gelijk is aan de vertraging waarmee de opdrachtgever de tekst bij Turner Translations heeft aangeleverd. 4.2 Uitsluiting schadevergoedingsplicht De opdrachtgever heeft nimmer recht op enigerlei schadevergoeding, indien Turner Translations een leveringstermijn of leveringsdatum overschrijdt. 5 ANNULERING OPDRACHT DOOR OPDRACHTGEVER 5.1 Schriftelijke annulering De opdrachtgever kan een vertaalopdracht uitsluitend schriftelijk annuleren en wel bij aangetekend schrijven. 5.2 Annuleringskosten Turner Translations heeft, indien de opdrachtgever de vertaalopdracht heeft geannuleerd (dus voordat de eigenlijke vertaalwerkzaamheden zijn aangevangen), recht op een som van 25% van het gehele honorarium. 5.3 Vergoeding tussentijds beëindiging Turner Translations heeft, indien de overeenkomst tussentijds (dus nadat de eigenlijke vertaalwerkzaamheden zijn aangevangen) beëindigd wordt door ondercuratelestelling van de opdrachtgever, surseance of faillissement van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever of door tussentijdse opzegging, recht op betaling van het gehele overeengekomen honorarium. 6 OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT DOOR TURNER TRANSLATIONS; BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 6.1 Opschorting Turner Translations heeft het recht de uitvoering van de opdracht tussentijds op te schorten of te beëindigen wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichting. 6.2 Beëindiging; beperking aansprakelijkheid Indien Turner Translations de uitvoering van de opdracht tussentijds beëindigt en daardoor schadeplichtig zou zijn, dan is zij nimmer aansprakelijk voor de dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, voor zover die schade hoger is dan het door Turner Translations bedongen honorarium, onder aftrek van de door Turner Translations reeds gemaakte kosten. Deze zijn onder te verdelen in het (gedeeltelijke) honorarium en de niet in het honorarium opgenomen kosten. 7 EINDE VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst eindigt: · Met haar volbrenging; · Op het door partijen expliciet bepaalde tijdstip; · Door ontbinding door de rechter; · Door ondercuratelestelling van de opdrachtgever of   opdrachtnemer, surseance van de betaling of faillissement van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever; · Door annulering vooraf; · Door tussentijdse opzegging. 8 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID 8.1 Inspanningsverbintenis Turner Translations zal haar opdracht naar beste weten kunnen (laten) uitvoeren. 8.2 Inschakeling van derden Turner Translations zal een vertaalopdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, ook door derden mogen laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Turner Translations voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht. 8.3 Klachten over de vertaling 8.3.1 Reclame over geleverde vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan Turner Translations kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. 8.3.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 8.3.1 geen schriftelijke klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Turner Translations alsnog hierin toestemt. 8.3.3 Turner Translations zal de ontvangst van een schriftelijke klacht per email bevestigen. Indien de opdrachtgever per email geen bevestiging ontvangt (binnen 48 uur) dan heeft de opdrachtgever een termijn van maximaal tien dagen na ontvangst van de vertaling, om Turner Translations per aangetekend schrijven van klachten over de vertaling op de hoogte te brengen en om Turner Translations, indien zij fouten erkent, te sommeren binnen een redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen. 8.3.4 In geval van reclame of geschil zal Turner Translations zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s). 8.4 Beperking aansprakelijkheid Turner Translations, haar medewerkers of door Turner Translations ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever voor meer dan het bedrag van het tussen Turner Translations en opdrachtgever overeengekomen honorarium. 8.5 Uitsluiting aansprakelijkheid Turner Translations is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever tengevolge van een vergissing, een verzuim, een verkeerd woordgebruik of andere soortgelijke fouten lijdt, tenzij Turner Translations opzet of grove schuld te verwijten valt. Turner Translations is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die derden menen te hebben tengevolge van het gebruik van de door Turner Translations aan opdrachtgever geleverde vertaling. Dubbelzinnigheid of andersoortige gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde te vertalen tekst ontheft Turner Translations van iedere aansprakelijkheid. Turner Translations is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van de aan Turner Translations toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren en boeken, tenzij Turner Translations opzet of grove schuld te verwijten valt. 8.6 Vrijwaring van Turner Translations door opdrachtgever De opdrachtgever vrijwaart Turner Translations, haar medewerkers of door Turner Translations ingeschakelde deskundigen, tegen aanspraken, van welke aard dan ook, van derden, die dezen zouden menen te hebben jegens hen op grond van de door de vertaling ontstane schade. 8.7 Verjaringstermijn schadevordering Het eventuele recht op de opdrachtgever om de schadevergoeding te vorderen van Turner Translations vervalt in elk geval na verloop van zes maanden na aflevering van de vertaling. 9 BETALING 9.1 Termijn betaling honorarium Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 4 weken na aflevering van de vertaling. 9.2 Invorderingskosten Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; daarbij woorden de buitengerechtelijke kosten gefixeerd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. 10. Geschillen 10.1 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten met Turner Translations die een vertaalopdracht tot onderwerp hebben, of waarvan een vertaalopdracht deel uitmaakt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2 Bevoegde rechter Alle geschillen tussen Turner Translations en de opdrachtgever zullen worden berecht door de rechter van het kanton of het arrondissement waar Turner Translations haar hoofdvestiging heeft, tenzij de opdrachtgever, binnen vijf weken nadat Turner Translations zich jegens opdrachtgever schriftelijk op dit beding heeft beroepen, gebruik maakt van artikel 6:236n BW neergelegde mogelijkheid het geschil te brengen voor de volgens de wet bevoegde rechter.    Turner Translations Vertaalbureau Quality translations at a fair price Uw voordeel U kunt op ons rekenen Stuur een e-mail naar info@turnertranslations.nl voor een vrijblijvende offerte. Wij staan voor u klaar Met onze zeer ervaren beëdigde vertalers staan wij voor u klaar. Ingeschreven bij de Rbtv. Kwaliteit bereik je alleen met gediplomeerde beëdigde native speakers. Goede kwaliteit vanaf 10 cent. Neem geen genoegen met minder. Vraag nu een offerte aan